Skip to content

ระบบประเมินความ
พึงพอใจในการบริการ

ระบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สำคัญต่อการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อการเติบโตของธุรกิจ

Surveybox คืออะไร?

 Surveybox คือ ระบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สินค้าหรือบริการ เหมาะสำหรับธุรกิจองค์ที่ต้องการ Feedback
ในการพัฒนาธุรกิจ สามารถสร้างแบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจ หรือแบบสอบถาม ได้อย่างง่าย ดีไซน์ได้ดั่งใจ
ส่งออกแบบประเมินไปยังผู้ใช้งานได้ทุกเวลา ทุกช่องทางตรวจสอบ ผลการประเมินได้แบบ Realtime  ไม่ต้องรอนาน
มีฟีเจอร์ที่ครบครันในระบบเดียว

Surveybox

Surverbox ทำงานอย่างไร?

ขั้นตอนการทำงานของระบบ Surveybox

→ ลงทะเบียนเข้าใช้งาน : สามารถลงทะเบียนเช้าใช้งานได้อย่างง่าย เพียงใช้อีเมล์
และรหัสผ่าน

→ สร้างแบบประเมิน : สามารถสร้างแบบประเมินได้ทันที เพราะระบบเรารองรับ
การใช้งานบนทุกอุปกรณ์

→ ส่งออกแบบประเมินไปยังผู้ใช้งาน : การส่งออกแบบประเมินออนไลน์สามารถทำได้
อย่างง่าย โดยระบบเราจะให้ส่งออกแบบประเมินได้ทั้งแบบลิงก์ และคิวอาร์โค้ด

→ รายงานผลการประเมิน : ระบบจะแสดงผลการประเมินแบบ Real Time สามารถดู
ผลการประเมินได้แบบภาพรวม กราฟ หรือจะเลือกดูแบบรายบุคคลก็สามารถทำได้

Feature Surverbox

→ ลงทะเบียนเข้าใช้งาน : สามารถลงทะเบียนเช้าใช้งานได้อย่างง่าย เพียงใช้อีเมล์
และรหัสผ่าน

→ สร้างแบบประเมิน : สามารถสร้างแบบประเมินได้ทันที เพราะระบบเรารองรับ
การใช้งานบนทุกอุปกรณ์

→ ส่งออกแบบประเมินไปยังผู้ใช้งาน : การส่งออกแบบประเมินออนไลน์สามารถทำได้
อย่างง่าย โดยระบบเราจะให้ส่งออกแบบประเมินได้ทั้งแบบลิงก์ และคิวอาร์โค้ด

→ รายงานผลการประเมิน : ระบบจะแสดงผลการประเมินแบบ Real Time สามารถดู
ผลการประเมินได้แบบภาพรวม กราฟ หรือจะเลือกดูแบบรายบุคคลก็สามารถทำได้

surveybox

ทำไมต้องเลือกใช้ Surveybox ?

→ ขั้นตอนการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก 

→ รองรับการสร้างแบบประเมินทุกรูปแบบ 

→ ส่งออกแบบประเมินได้อย่างง่าย

→ รายงานผลการประเมิน : ระบบจะแสดงผลการประเมินแบบ Real Time สามารถดู
ผลการประเมินได้แบบภาพรวม กราฟ หรือจะเลือกดูแบบรายบุคคลก็สามารถทำได้